Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

Általános Szerződési Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) és Adatkezelési Tájékoztató hatálya a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-327932; adószám: 24733625-2-41; székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. által kezelt határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása érdekében létrehozásra kerülő Minősített Szállítói Adatbázis (a továbbiakban: “Weboldal”) kezelésében és használatában részt vevő felekre terjed ki. Elfogadásával a Felek vállalják és magukra nézve kötelezőként fogadják el a benne foglaltakat.

Adatkezelő: Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő”).

Felhasználó: A weboldalra akár szállítóként (továbbiakban: “Szállító”) akár ajánlatkérőként (“Ajánlatkérő”) regisztráló természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: “Felhasználó”).

Felek: Az Adatkezelő és a Felhasználó együttesen.

Weboldal: https://szallitoiadatbazis.ced.hu/

A Weboldal létrehozásának célja: Minősített szállítói adatbázis létrehozása a Weboldalra regisztrált Felhasználók adataiból, ezen adatbázis elsősorban a Közép-Európában meghirdetett gazdaságfejlesztési program keretében pályázók számára történő elérhetővé tétele, továbbá az Adatkezelő által üzemeltetett [Szállítói Adatbázis] webfelületén történő regisztrációt követően feltöltött termékek és szállítók kategoriákba sorolása, árajánlatok automatikus elkészítése, kezelése, kapcsolattartás.

Az adatbázisban kizárólag megfelelő referenciákkal bíró, minősített vállalkozások szerepelnek, amely megkönnyíti egyrészt a pályázók számára a projektjükhöz szükséges gépek/eszközök kiválasztását az ajánlatkérési és a megfelelő beszállító kiválasztásának folyamatát leegyszerűsítve, másrészt a szállítók számára lehetőséget teremt termékeik és szolgáltatásaik széleskörű bemutatására és kategorizálására, hozzájárulva az üzleti kapcsolatok létrejöttéhez és fejlesztéséhez valamint értékesítési lehetőségeik bővítéséhez.

Az adatbázis nyelve magyar.

 

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt Felhasználási feltételeket. Az Adatkezelő bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Erről minden esetben közleményt jelentet meg a Weboldalon. Az Adatkezelő az aktuális ÁSZF módosítást követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos ÁSZF-ről a Weboldal nyitó oldalán hirdetmény formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Weboldal látogatásával Felhasználó elfogadja az ÁSZF módosítását.

A jelen felhasználási feltételek nem vonatkoznak a https://szallitoiadatbazis.ced.hu/ weboldalon keresztül elért más – nem az Adatkezelő által üzemeltetett – oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az Adatkezelő személyétől.

1.2 A Felhasználó Weboldalon történő minősített szállítóként való megjelenése regisztrációhoz kötött. Az Ajánlatkérők ajánlatkérése szintén a Weboldalon történő regisztrációhoz kötött.

1.3 A regisztráció során kezelt adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót (továbbiakban: “Adatkezelési Tájékoztató”) az ÁSZF 2. fejezete tartalmazza. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja. Adatkezelő a szolgáltatást megtagadhatja különösen, de nem kizárólagosan amennyiben Felhasználó által a regisztrációs folyamat során megadott adatok (ideértve cégnév, adószám, cégjegyzékszám, vagy magánszemélyek esetén személyes adatok) az azok nyilvántartására szolgáló, bárki számára hozzáférhető valamely adatbázisban foglalt adatoktól eltérnek, vagy amennyiben a Felhasználó gazdasági társaságról a cégjegyzékből megállapítható, hogy végelszámolás alatt áll, vagy vele szemben felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban.

1.4 Szállító tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő valamennyi regisztrált Szállító alkalmasságát évente egyszer felülvizsgálja, többek között a regisztráció során az Minősítési Feltételekben tett vállalásaik tekintetében. Amennyiben ennek során megállapítást nyer, hogy egy adott Szállító adataiban vagy körülményeiben olyan változás következett be, amely alapján a Minősítési Feltételekben foglaltaknak már nem felel meg, az Adatkezelő először felveszi a kapcsolatot az adott Szállítóval ennek korrigálása érdekében. Amennyiben az adott Szállító a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül nem igazolja, hogy az Minősítési Feltételekben foglaltaknak (a kapcsolt/partner vállalkozások adatait is figyelembe véve) ismét teljeskörűen megfelel, úgy tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő törli az adatait (mind a Szállítóra vonatkozó adatokat, mind pedig az általa feltöltött gépeket/eszközöket) a Weboldalról.

1.5 A Weboldalon elérhető valamennyi tartalom (beleértve a regisztrált Szállítók adatait, az általuk kínált gépekre/eszközökre vonatkozó valamennyi információt, az árajánlat-igénylő és árajánlat-generáló funkciót) szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal vizuális megjelenése (dizájn), szerkezeti felépítése és tartalma az Adatkezelő szellemi alkotása. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Adatkezelő jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Tájékoztató rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldalt, Adatkezelő jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más személy vagy jogi személy adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítéséért való felelősségét Adatkezelő kizárja.

1.6 Az egyes Szállítók által feltöltött adatokban vagy szövegekben található, idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások (továbbiakban: „Linkek”) esetében Adatkezelő elhatárolódik ezen Linkek tartalmától. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli a Linkeken keresztül elérhető oldalkért és tartalmakért, amelyekkel kapcsolatosan minden felelősség az adott oldalak szolgáltatóját terheli.

1.7 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy minden – általa a Weboldalra feltöltött – termék esetében az Adatkezelő által üzemeltetett rendszer jogosult a Weboldalon keresztül az Ajánlatkérők számára árajánlatot képezni. Az így képzett árajánlat minden alkalommal azokat a paramétereket (pl. vételárat) tartalmazza, amelyek az árajánlat készítésének napján a Weboldalon az adott termék adatlapján szerepelnek. Amennyiben a Felhasználó bármilyen paramétert módosít az egyes termékek adatlapján, úgy ezek az adatok első alkalommal a Felhasználó általi módosítás napját követő naptól alkalmazandóak az árajánlatokban. A módosítás napja az első nap, amelyen Adatkezelő számára a Weboldalon látható lesz a módosított adat.

1.8 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy minden – általa a Weboldalra feltöltött – termék esetében az Adatkezelő által üzemeltetett rendszerben elkészített árajánlat tartalmazza a Felhasználó által a termék adatlapján megjelölt ajánlati kötöttség vállalást (a generált árajánlat tartalmazni fogja, hogy a kiállítása napját követően még mennyi napig érvényes az adott ajánlat). Ez azt jelenti, hogy az árajánlat a kiállítása napján a Weboldalon az adott termék vételáraként feltüntetett árat fogja tartalmazni, és az ajánlati kötöttsége a Felhasználónak ezen vételár tekintetében fent fog állni az adatlapon rögzített ajánlati kötöttség időtartam alatt, függetlenül attól, hogy az árajánlat keletkezének napján vagy azt követően a Felhasználó az adott termék vételárát módosítja a Weboldalon; továbbá, hogy az ajánlati kötöttségének időtartamát legalább 30 napban köteles meghatározni.

1.9 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy Adatkezelő jogosult a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött bármely termék kínálati árát megvizsgálni.

1.10 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az általa a Weboldalra feltöltött bármely termék kínálati ára ugyanazon márkájú, típusú, felszereltségű vagy teljesítményű termék adott piacon jellemző, átlagos kínálati árát 15 %-al vagy ennél nagyobb mértékban meghaladja, úgy az Adatkezelő erre felhívja a Felhasználó figyelmét (átlagos kínálat ár alatt értendő az adott piacon elérhető, szúrópróba-szerűen kiválasztott két termék árának átlaga) és – amennyiben az eltérésre a Felhasználó öt (5) munkanapon belül megfelelő indoklással nem szolgál – úgy Adatkezelő jogosult az eltérés tényének feltüntetésére a Weboldalon.

1.11 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az általa a Weboldalra feltöltött bármely termék kínálati ára ugyanazon márkájú, típusú, felszereltségű vagy teljesítményű termék adott piacon jellemző, átlagos kínálati árát 30 %-al vagy ennél nagyobb mértékban haladja meg, úgy az Adatkezelő erre felhívja a Felhasználó figyelmét (átlagos kínálat ár alatt értendő az adott piacon elérhető, szúrópróba-szerűen kiválasztott két termék árának átlaga) és – amennyiben az eltérésre a Felhasználó öt (5) munkanapon belül megfelelő indoklással nem szolgál – úgy Adatkezelő jogosult eltávolítani az adott termék adatlapját a Weboldalról.

1.12 Szállító tudomásul veszi, hogy az Árajánlatok generálását követően rendelkezésre bocsátott, az egyes árajánlatkérőkhöz tartozó neveket és e-mail címeket kizárólag az adott árajánlattal összefüggésben használhatja fel az ajánlatkérővel történő egyeztetésre, kommunikációra. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSzF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a részére az Adatkezelő által továbbított, az egyes árajánlatkérőkhöz tartozó neveket és e-mail címeket nem használhatja fel további – az adott árajánlattal nem összefüggő – marketing és piackutatási célokra, továbbá nem adhatja át, el és nem adhatja bérbe ezeket az adatokat sem rajta kívülálló harmadik felek részére. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy Szállító az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket megsértette, úgy fenntartja magának a jogot arra, hogy jogi eljárást kezdeményezzen a Szállítóval szemben.

 

2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Lényeges fogalmak, meghatározások

 1. GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 2. Adatkezelő: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft  (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;)
 3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 5. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 6. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

II. Az Adatkezelő adatai

Neve: Neve: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft

Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-327932

Adószám: 24733625-2-41

Elérhetőség: szallitoiadatbazis@ced.hu

 

Az Adatkezelő törvényes képviselője: Csík László ügyvezető

Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye Magyarország.

Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkori betartására.

 

III. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó adatai

Az adatfeldolgozó megnevezése: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

E-mail címe: szallitoiadatbazis@ced.hu

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: rendszer üzemeltetés és szoftverfejlesztés.

 

IV. Adatkezelési alapelvek:

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi:

 1. Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználók számára átláthatóan kezeli.
 2. Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti annak érdekében, hogy a szolgáltatást működtethesse, valamint a kezelt személyes adatok csak a szükségesre korlátozódnak és azokat Adatkezelő nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon
 3. Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 4. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 5. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik felhasználó az Adatkezelő rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntetőeljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

V. A feltételek elfogadása

 1. Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval, a külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen feltételeket. Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrálási folyamat során, és ezeket tíz (10) munkanapon belül aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.
 2. Felhasználó a belépéssel elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.
 3. A nem megfelelően karbantartott adatokért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Adatkezelő felelősséget nem vállal.
 4. A Szállító tudomásul veszi,
 • hogy a Weboldalon működő ajánlatképző rendszer a megadott adatokból automatikusan ajánlatot készít, amely az általa feltöltött adatokra épül és ez a részéről hivatalos ajánlatnak minősül és megrendelés esetén az adott terméket köteles az általa feltüntetett áron leszállítani az ajánlatkérőnek
 • hogy, az adatbázisban való részvétele a részére nyújtott "de minimis" támogatásnak minősül.

 

VI. A kezelt adatok köre

Felhasználó akként tud regisztrálni, hogy azon gazdaság társaság nevén, címén és adószámán túl, amelyet képvisel, illetve amelynek foglalkoztatásában áll, megadja az alábbi személyes adatokat is: regisztráló személy esetében vezetéknév, keresztnév, beosztás, e-mail cím, felhasználónév, telefonszám, valamint a kapcsolattartóra vonatkozóan ugyanezen adatokat. Adatkezelő ezen adatokat kezeli, adatbázisában tárolja, és további kapcsolattartás céljára felhasználhatja.

Adatkezelő kizárólag a Weboldalon rögzítésre kerülő Felhasználók esetében kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe,– illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie) helyeznek el a Felhasználó számítógépén. A cookie fogadás látogatói vagy felhasználói tiltása az Adatkezelő szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a látogatót, Felhasználót ennek ellenkezőjéről.

 

VII. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó jelen Tájékoztató V.1. pontjában foglaltak szerinti hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

VIII. Az adatkezelés céljai

Az adatok kezelésének célja kizárólag a Minősített Szállítói Adatbázis létrehozása, a kapcsolattartás és az igénybevett szolgáltatással kapcsolatos értesítések küldésének lehetősége.

A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k kizárólag a Felhasználó számítógépe azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra az Adatkezelő nem veszi őket igénybe, harmadik félnek nem adja át kivételt képeznek ez alól az Adatkezelő tevékenysége során bevont személyek, szervezetek. Az Adatkezelő és az előbbiekben felsorolt harmadik felek közötti szerződések tartalmazzák a harmadik felek titoktartási nyilatkozatát.

 

IX. Az adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

A Felhasználók adatait a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft., mint Adatkezelő kezeli.

Szállító tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a gazdaságfejlesztési programra pályázó regisztrált Ajánlatkérők részére a Weboldal tartalmát, és a Szállítónak a regisztráció során megadott adatait (így a kapcsolattartóként megjelölt személy nevét, e-mail címét és telefonszámát) nyilvánossá tegye. Adatkezelő az e bekezdés szerinti adatokat kizárólag a Weboldal által létrehozott árajánlatokban teheti nyilvánossá, olyan módon, hogy azokban szerepelteti, kizárólag a Szállító és az Ajánlatkérő közötti potenciális üzleti kapcsolat létrejöttének elősegítése érdekében.

Ajánlatkérő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő azon regisztrált Szállítók részére, akiknek a termékére vonatkozóan az Ajánlatkérő a Weboldal segítségével árajánlat generálását igényeli az Ajánlatkérő regisztráció során megadott adatait (az Ajánlatkérő cégnevét, továbbá a részéről kapcsolattartóként megjelölt személy nevét és e-mail címét) nyilvánossá tegye. Adatkezelő az e bekezdés szerinti adatokat kizárólag a Weboldal által létrehozott árajánlatokban teheti nyilvánossá, olyan módon, hogy azokban szerepelteti, kizárólag az Ajánlatkérő és a Szállító közötti potenciális üzleti kapcsolat létrejöttének elősegítése érdekében.

Adatkezelő egyéb adatot, illetve adatokat egyéb célból nem hoz nyilvánosságra és nem továbbít.

Adatkezelő – amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi, úgy – a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint a Felhasználók által megadott személyes adatokat továbbíthatja harmadik felek vagy közigazgatási szervek, és hatóságok részére (pl. közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) továbbá, ha bűncselekménnyel kapcsolatos nyomozás vagy jogai és érdekei érvényesítéséhez ez szükséges.

 

X. Az adatkezelés időtartama és a Felhasználók jogai és kötelezettségei

Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatkezelő az átlátható adatkezelés követelményének biztosítása érdekében, az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés tényéről, továbbá, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli.

A Felhasználó bármikor kérelmezheti:

  • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, kezelésének korlátozását, valamint
  • a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Felhasználót megilleti továbbá az adatok hordozhatóságához való jog, továbbá Felhasználó jogosult tiltakozni az automatizált adatkezelés és a profilalkotás ellen.

Adatainak törlését a Felhasználó az Adatkezelő székhelyére (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával kérheti. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Felhasználó jelentkezés során megadott adatait a beazonosítás céljából. Amennyiben az érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követően az Adatkezelő öt (5) munkanapon belül törli az adatbázisból a Felhasználó minden adatát, amelyről a Felhasználót a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.

A személyes adatoknak az érintett kérésére történő törlése esetén is jogosult az Adatkezelő statisztikai célból az álnevesített személyes adatok kezelésére. Az Adatkezelő jogosult továbbá olyan személyes adatok kezelésére is, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával vállalja, hogy

 • a Weboldalra általa feltöltött adatait folyamatosan naprakészen tartja;
 • a saját szállítói- valaminttermék profiljait folyamatosan naprakészen tartja;

Amennyiben a Felhasználó a kötelezettségeit nem teljesíti, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának felülvizsgálatára.

A Felhasználó a felület használata során felmerült panaszait köteles jelezni az Adatkezelő felé.

 

XI. Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: “Sütik”), amelyek a Weboldalon keresztül, a Weboldal használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a Sütik letöltését és használatát, az viszont már Felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt Sütiket is tudja törölni. A Sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan Sütik, amelyek nem igénylik Felhasználó előzetes hozzájárulását. Ezekről a Weboldal a Felhasználó első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-Sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági Sütik.

A hozzájárulást igénylő Sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Felhasználót és kéri Felhasználó hozzájárulását.

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan Sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a Felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A Sütik elfogadása nem kötelező, Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha Sütik engedélyezése hiányában a Weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

Adatkezelő által alkalmazott sütik:

 

XII. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett panasszal élhet és eljárást kezdeményezhet a felügyelő hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

XIII. Az Adatkezelő tevékenységére irányadó főbb jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve annak az ombudsmani időszakában közzétett ajánlásai
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

 

XIV.   Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://szallitoiadatbazis.ced.hu/ weboldalon történik.

 

 Budapest, 2020. június 19.